Przejdź do treści

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

        Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
        Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub położnej (nie dotyczy osób będącymi prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka).
         Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, do wniosku dołącza:
•    zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną niż później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu sporządzone na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305).