Przejdź do treści

Świadczenie wychowawcze


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - druk do pobrania   - PDF    »»»

OPŁATY

Nie podlega

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl,
w godzinach 7:15 - 14:45.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

- Starszy inspektor Dorota Pomorska pok. 06, tel. 94 35 88 343, e-mail: ops-pomorska@siemysl.pl
- Referent Ewa Paszko pok. 07, tel. 94 35 88 341, e-mail: ops-paszko@siemysl.pl


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Prawidłowo wypełnione wnioski, złożone:

- do dnia 31 sierpnia, rozpatrywane będą w terminie do dnia 31 października,
- od 1 września do 30 września, rozpatrywane  będą w terminie do 30 listopada,
- od 1 do 31 października, rozpatrywane  będą w terminie do 31 grudnia,
- od 1  do 30 listopada, rozpatrywane będą w terminie  do 31 stycznia następnego roku,
- od 1  do 31 grudnia, rozpatrywane będą w terminie do 28 lutego następnego roku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (poz. 1465).

DODATKOWE INFORMACJE

• Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016.

• Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do 18 roku życia.

• Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

• Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego drugiego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
- drugie z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. (art. 8 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.).

• Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami mogą być składane elektronicznie, strona: www.empatia.mpips.gov.pl