Przejdź do treści

Rodzina 500+

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami

druki do pobrania    »»»

OPŁATY

Nie podlega

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl,
w godzinach:
- poniedziałek 7.15 - 15.45
- wtorek - czwartek 7.15 - 14.45
- piątek 7.15 - 13.45

KOMÓRKI ODPOWIEDZIALNE

- Starszy inspektor Dorota Pomorska pok. 06, tel. 94 35 88 343,
e-mail: ops-pomorska@siemysl.pl
- Inspektor Ewa Paszko pok. 07, tel. 94 35 88 341,
e-mail: ops-paszko@siemysl.pl

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach  tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019 r., w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wydawane będą od dnia 1 lipca 2019 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego są przyjmowane:

- w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r.,

- a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r.

Wnioski złożone w kolejnych miesiącach -  przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi  w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków - dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek.

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji. Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA

-  Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018. poz. 2134, z późn. zm.),
-  Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 poz. 1465).


DODATKOWE INFORMACJE

Inne zmiany od 1 lipca 2019 r.:

- prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko,

- przyznanie świadczenia z programu „rodzina 500+” w postaci dodatku wychowawczego dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko,

- wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Ważne !!

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W przypadku gdy osoba (matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka, dyrektor domu pomocy społecznej), marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.