Przejdź do treści

„DOBRY START”


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start
druk do pobrania    »»»

OPŁATY

Nie podlega

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl,
w godzinach:
- poniedziałek 7.15 - 15.45
- wtorek - czwartek 7.15 - 14.45
- piątek 7.15 - 13.45

KOMÓRKI ODPOWIEDZIALNE

- Starszy inspektor Dorota Pomorska pok. 06, tel. 94 35 88 343,
e-mail: ops-pomorska@siemysl.pl
- Inspektor Ewa Paszko pok. 07, tel. 94 35 88 341,
e-mail: ops-paszko@siemysl.pl

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

PODSTAWA PRAWNA

>> Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (poz. 514)
>> Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (poz. 1061).

DODATKOWE INFORMACJE

1.    Świadczenie dobry start jest rządowym programem wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia „dobry start” w wysokości 300 zł. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.
2.    Świadczenie dobry start przysługuje:
1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
2) osobom uczącym się - raz w roku.
3.    Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
4.    Świadczenie dobry start nie przysługuje:
1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
5.    Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wydawane będą w lipcu 2019 r.
6.    Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).
7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu wskazuje adres poczty elektronicznej, z której wysyłana będzie informacja do klientów ubiegających się o przyznanie świadczenia Dobry start, e-mail: dobry-start@siemysl.pl.