Przejdź do treści

Stypendium szkolne

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

- wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

- do pobrania:
druk wniosku    »»»
informacja wypełnienia wniosku     »»»

Miejsce złożenia dokumentów

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl w godzinach pracy Ośrodka oraz szkoły na terenie Gminy Siemyśl.

Komórka odpowiedzialna – osoba do kontaktu

Pracownicy socjalni wg rejonów opiekuńczych.    »»»

Termin składania wniosku


Od 1 do 15 września 2018 r.

Sposób załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457),
- uchwała Nr 191/XXXVI/13 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl,
- uchwała Nr 236/XXXVIII/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl,
- uchwała Nr 235/XXXVIII/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.