Przejdź do treści

Deklaracja dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności


Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://bipops.siemysl.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2008.01.12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.25

 

Status pod względem zgodności

 

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z powodu niezgodności wymienionych poniżej.


Treści niedostępne


Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 

·         po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące:

◦   dotyczące użytych wpisów div

◦   dotyczące użytych wpisów p

◦   dotyczące atrybutów JavaScript

◦   dotyczące kontrastu w dwóch wpisach (tło/element)

·         powyższe ostrzeżenia nie mają żadnego wpływu na komfort czy bezpieczeństwo korzystanie ze strony


Strona internetowa jest w bardzo dużym stopniu zgodna z wytycznymi dla dostępności dla osób niepełnosprawnych. W przeprowadzonych testach uzyskuje ona wynik 99,9 % zgodności, a Kierownik OPS Siemyśl dokłada wszelkich starań mających na celu polepszenia tego wyniku oraz wyeliminowania błędów czy ostrzeżeń. Strona wyświetla się i skaluje prawidłowo na przeglądarkach na komputerach/laptopach oraz urządzeniach mobilnych.

 

Dostępne są mechanizmy pozwalające na:

·         zwiększenie wyświetlanego tekstu

·         zmniejszenie wyświetlanego tekstu

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia  2021.03.30Oparto je na:

·         samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego,

·         analizie przeprowadzonej przez wykonawcę strony,

·         wykorzystaniu walidatorów WWW

·         wykorzystaniu narzędzi do testowania ze zgodnością ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0)

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W celu zgłaszania organowi sektora publicznego nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) uprzejmie prosimy o zgłoszenie problemu:

 

·      osobiście: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu – Budynek Urzędu Gminy Siemyśl ul. Kołobrzeska 14 78-123 Siemyśl - w godzinach pracy Ośrodka

 

·      telefonicznie: - 94 35 88 239

 

·      przez e-mail: ops-siemysl@siemysl.pl

 

·      przez ePUAP- skrytka: /OPS_Siemysl/SkrytkaESP

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Bany - Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu, adres poczty elektronicznej: ops-kierownik@siemysl.pl, numer telefonu: 94 35 88 239. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Postępowanie odwoławcze

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy Siemyśl, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Kołobrzeskiej, drugie po przeciwnej stronie budynku – od strony parkingu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy i toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W siedzibie Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się – informacje na ten temat opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu w zakładce: Pomoc dla osób korzystających z języka migowego i innych środków komunikowania się.