Przejdź do treści

Druk wniosku

Wniosek

168 KBPobierzPodgląd pliku

Dodatek osłonowy

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl, w godzinach pracy ośrodka.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

- Dorota Pomorska pok. 6, tel. 94 35 88 343, e-mail: ops-pomorska@siemysl.pl,
- Ewa Paszko pok. 16, tel. 94 35 88 239


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wnioski o dodatek osłonowy można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

- tradycyjnie (papierowo) – od 15 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (pok. 6 i pok. 16) od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wypłata przyznanych dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r.
W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do 2 grudnia 2022 r.

PODSTAWA  PRAWNA

- ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1),
- rozporządzenie Ministra Klimatu i środowiska z  dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie  wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. 2022 r. poz. 2).

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, będzie on przysługiwał:
- jednoosobowemu gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł*,
- wieloosobowemu gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty  1500 zł* na osobę,


*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270)


Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego wynosić będzie:
- dla jednoosobowego gospodarstwa domowego kwota 400 lub 500 zł*
- dla gospodarstwa 2-3 osobowego kwota 600 lub 750 zł*
- dla gospodarstwa 4-5 osobowego kwota 850 zł lub 1062,50 zł*
- dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego kwota 1150 zł lub 1437,50 zł*


*podwyższenie kwoty dodatku osłonowego jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).


W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany również po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota dodatku osłonowego wypłaconego według tej zasady będzie wynosić 20 zł.

WAŻNE: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył  wniosek jako pierwszy.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.