Przejdź do treści

Druki do pobrania

Wniosek o wypłatę dodatku

73 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie zaświadczenia

28 KBPobierzPodgląd pliku
16.2 KBPobierzPodgląd pliku


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl, w godzinach pracy Ośrodka

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU


- Dorota Pomorska pok. 6, tel. 94 35 88 343, e-mail: ops-pomorska@siemysl.pl,
- Ewa Paszko pok. 16, tel. 94 35 88 239, e-mail: ops-paszko@siemysl.pl,
- Katarzyna Ciechanowska pok. 5, tel. 94 35 88 344, e-mail: ops-ciechanowska@siemysl.pl,

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski o dodatek węglowy można składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. :
• elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego,

Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany

• tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (pok. 5, pok. 6  i pok. 16) od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od złożenia wniosku o jego wypłatę.

PODSTAWA  PRAWNA

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. poz. 1692);
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z  dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie  wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. poz. 1712).

DODATKOWE INFORMACJE


Zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. poz. 1692) dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000,00 zł.

WAŻNE: ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.