Przejdź do treści

Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

♦ Praca socjalna prowadzona jest:
- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

♦ Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

♦ W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

♦ Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

- Rejon I Siemyśl, Białokury, Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Byszewo - Pracownik socjalny Monika Bartoszuk, pokój nr 11, tel. 094 35 88 345, e-mail: ops-bartoszuk@siemysl.pl

- Rejon II - Niemierze, Kędrzyno, Paprocie, Wędzice, Charzyno, Nieżyn - Pracownik socjalny - Katarzyna Herman, pokój nr 16, tel. 94 35 88 340, e-mail: ops-herman@siemysl.pl

- Rejon III - Izdebno, Unieradz, Mącznik, Trzynik, Wszemierzyce - Pracownik socjalny - Beata Siwa, pokój nr 15, tel. 094 35 88 342, e-mail: ops-beata.siwa@siemysl.pl


PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769).