Przejdź do treści

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wniosek o udzielenie pomocy społecznej - druk do pobrania     »»»
- dokumenty potwierdzające wysokość opłat z tytułu użytkowania mieszkania (czynsz, energia elektryczna, zimna woda, itp.)

OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl, w godzinach pracy ośrodka.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

- Rejon I Siemyśl, Białokury, Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Byszewo - Pracownik socjalny Monika Bartoszuk, pokój nr 11, tel. 094 35 88 345, e-mail: ops-bartoszuk@siemysl.pl

- Rejon II - Niemierze, Kędrzyno, Paprocie, Wędzice, Charzyno, Nieżyn - Pracownik socjalny - Katarzyna Herman, pokój nr 16, tel. 94 35 88 340, e-mail: ops-herman@siemysl.pl

- Rejon III - Izdebno, Unieradz, Mącznik, Trzynik, Wszemierzyce - Pracownik socjalny - Beata Siwa, pokój nr 15, tel. 094 35 88 342, e-mail: ops-beata.siwa@siemysl.pl

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni, w formie decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027 z późn. zm.).

DODATKOWE INFORMACJE

♦ Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje świadczenie w formie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
♦ Decyzje potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się:
- po przedłożeniu przez świadczeniobiorcę dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego i zamieszkiwania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
- po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
♦ Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji. Dniem tym jest dzień złożenia wniosku, lub w razie udzielenia świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia.