Przejdź do treści

Schronienie, posiłek

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wniosek o udzielenie pomocy społecznej - druk do pobrania    »»»

- dokumenty potwierdzające wysokość opłat z tytułu użytkowania mieszkania (czynsz, energia elektryczna, zimna woda, itp.)

OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl, w godzinach pracy ośrodka.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

- Rejon I Siemyśl, Białokury, Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Byszewo - Pracownik socjalny Monika Bartoszuk, pokój nr 11, tel. 094 35 88 345, e-mail: ops-bartoszuk@siemysl.pl

- Rejon II - Niemierze, Kędrzyno, Paprocie, Wędzice, Charzyno, Nieżyn - Pracownik socjalny - Katarzyna Herman, pokój nr 16, tel. 94 35 88 340, e-mail: ops-herman@siemysl.pl

- Rejon III - Izdebno, Unieradz, Mącznik, Trzynik, Wszemierzyce - Pracownik socjalny - Beata Siwa, pokój nr 15, tel. 094 35 88 342, e-mail: ops-beata.siwa@siemysl.pl

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni, w formie decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769).

DODATKOWE INFORMACJE

♦ Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia lub posiłku jeżeli jest tego pozbawiona.

♦ Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

♦ Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

♦ Pomoc w formie posiłku przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.