Przejdź do treści

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Poprawnie wypełniony wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami.
- druk wniosku do pobrania     »»»
- dokumenty uzupełniające:
♦ oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy    »»»
♦  oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy    »»»
♦ oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych    »»»

lub w pokoju nr 06 ośrodka.

OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek pomocy społecznej lub urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy - dla mieszkańców Gminy Siemyśl - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl, w godzinach pracy Ośrodka.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Dorota Pomorska - pracownik ds. świadczeń rodzinnych - pokój nr 06, telefon 943588343

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie o przyznanie świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa sie w pok. 06 w godzinach pracy Ośrodka).  

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 3)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959)

DODATKOWE INFORMACJE

♦ Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek:
- małżonków lub jednego z małżonków,
- rodziców lub jednego z rodziców,
- opiekuna faktycznego dziecka,
- opiekuna prawnego dziecka,
- osoby uczącej się,
- pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
- innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
♦ Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się  orzeczeniem o niepełnosprawności.
♦ Okresy zasiłkowe:
- okres zasiłkowy 2014 - 2015 tj. od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. - wykazujemy dochody  za 2013 r. uwzględniając zmiany wysokości dochodu (utrata lub uzyskanie dochodu),
- okres zasiłkowy 2015 - 2016 tj. od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r. - wykazujemy dochody za rok 2014 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny (zmiana miejsca pracy, utrata lub uzyskanie dochodu),
♦ Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia lub
- nauki w szkole , jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
♦ Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko albo osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się  jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka, chyba że rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo  o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych  kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.