Przejdź do treści

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z art. 15 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

OPŁATY

Nie podlega

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek pomocy społecznej lub urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy - dla mieszkańców Gminy Siemyśl - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl, w godzinach pracy Ośrodka.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Ewa Paszko - referent ds. funduszu alimentacyjnego - pokój nr 07, telefon  943 588 341.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie o przyznanie świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa sie w pokoju nr 07 w godzinach pracy Ośrodka).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów( Dz.U.2015.859),
- rozporządzenie MPiPS z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalenia dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń  i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. Nr 123, poz. 836 z późn. zm.).

DODATKOWE INFORMACJE

♦ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
♦ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
♦ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
♦ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
- zawarła związek małżeński.
♦ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
♦ Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne.
♦ Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia każdego roku.
♦ Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.