Deklaracja Dostępności dla strony internetowej bipops.siemysl.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://bipops.siemysl.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-12.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-17.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Brak audiodeskrypcji dla filmów i animacji, napisów dla niesłyszących do filmów i animacji z dźwiękiem.

Powody braku spełniania wymagań

  • Brak możliwości dokonania znaczących zmian - dostawca rozwiązania pracuje nad nową wersją.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - 

http://bipops.siemysl.pl/index.php?id=298327

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Bany Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu, ops-kierownik@siemysl.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 35 88 239. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Kołobrzeskiej, drugie po przeciwnej stronie budynku – od strony parkingu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów dla niepełnosprawnych. 
W budynku nie ma windy i toalet dla osób niepełnosprawnych. 
Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych 
środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub 
okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług 
pozwalających na komunikowanie się – informacje na ten temat opublikowane są w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl w zakładce: Zapewnienie dostępności.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

W celu zgłaszania organowi sektora publicznego nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) uprzejmie prosimy o zgłoszenie problemu: 

osobiście: 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu – Budynek Urzędu Gminy Siemyśl 
ul. Kołobrzeska 14 78-123 Siemyśl - w godzinach pracy Ośrodka 

telefonicznie: 94 35 88 239 

przez e-mail: ops-siemysl@siemysl.pl 

przez ePUAP: Skrytka /OPS_Siemysl/SkrytkaESP 


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Bany - Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu, adres poczty elektronicznej: ops-kierownik@siemysl.pl, numer telefonu: 94 35 88 239. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.