Dodatek energetyczny

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

- wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - druk wniosku do pobrania    »»»
- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu)


UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!


Miejsce złożenia dokumentów

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl w godzinach pracy Ośrodka.


Komórka odpowiedzialna – osoba do kontaktu

Katarzyna Ciechanowska - pracownik ds. finansowych - pokój nr 05, telefon  94 35 88 344.

Termin składania wniosku

Od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca – na dany miesiąc.

Sposób załatwienia sprawy


Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Dodatek energetyczny przysługuje od miesiąca, w którym złożony jest wniosek.

Opłaty

Nie podlega.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w pok. 05 w godzinach pracy Ośrodka).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833).

Dodatkowe informacje

Od 1 stycznia 2014 r. dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

•    Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

•    Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/

•    Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
- 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
- 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
- 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

•    Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r.  wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.  wynosi:
- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 10,94 zł. miesięcznie;
- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,19 zł. miesięcznie;
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł. miesięcznie.

•    Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

•    Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:
- na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
- w kasie Banku Spółdzielczego w Siemyślu.