Dokumenty do pobrania

  • Instrukcja dotycząca wypełnia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego na rok szkolny 2023/2024
    70 KB
  • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024
    21 KB
  • Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 - OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I DOCHODOWEJ
    67 KB

Stypendium szkolne

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl w godzinach pracy Ośrodka oraz szkoły na terenie Gminy Siemyśl.

Komórka odpowiedzialna – osoba do kontaktu

Pracownicy socjalni:
- Beata Siwa - pok. 15,
tel. 094 35 88 342,
- Anna Smela -
pok. 13, tel. 094 35 88 345.

Termin składania wniosku


Od 1 do 15 września każdego roku szkolnego.

Sposób załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.),
- uchwała Nr 191/XXXVI/13 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 5636)