WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • Wzór wniosku bon energetyczny 2024 r.
    60 KB

OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl, w godzinach pracy ośrodka

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

- Dorota Pomorska pok. 6, tel. 94 35 88 343, e-mail: ops-pomorska@siemysl.pl,


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – w terminie od dnia 01 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. 
  • tradycyjnie (papierowo) – od 01 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.
    w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (pok. 6 i pok. 16) od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego złożone po wyżej wskazanym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

PODSTAWA PRAWNA


1. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859)  »»»


DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z zapisami ww. ustawy bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo: 

  • gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r.  nie przekracza kwoty 2500 zł*,
  • gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę*,

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 i 858).

W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. przekracza wskazane powyżej kryteria, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego jest niższa niż 20,00 zł, ten bon nie przysługuje. 

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

– 300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 500 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

– 600 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 800 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 1000 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 1200 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

WAŻNE: na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Bon energetyczny będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotację celową z budżetu państwa.