Mieszkanie chronione

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. poz. 822) oraz w oparciu o cele i sposób realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na terenie Gminy Siemyśl zostało utworzone mieszkanie chronione mieszczące się w Siemyślu przy ul. Szkolnej 15.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zapewniającą wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, całościowych zaburzeń rozwojowych lub epilepsji oraz osób niewidomych.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym obejmuje przede wszystkim:

1) pracę socjalną;

2) poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne i prawne;

3) naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym.

Pierwszeństwo w otrzymaniu formy wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym będą miały osoby samotne lub zamieszkujące w trudnych warunkach lokalowych albo środowiskowych.

Informacji dotyczących możliwości skorzystania z pomocy społecznej w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób wskazanych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu osobiście lub pod numerami telefonu:
– Pani Beata Siwa – 94 35 88 342,
– Pani Anna Smela – 94 35 88 345.