Pomoc dla osób korzystających z jezyka migowego i innych środków komunikowania się

     Dnia 1 kwietnia 2012 r. weszła  w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje prawo osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych "osobami uprawnionymi", do skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), zwanych "świadczeniem" przy załatwianiu spraw w urzędzie.
      W związku z powyższym informujemy, że osoba uprawniona, która zamierza skorzystać ze świadczenia, zobowiązana jest zgłosić ten fakt  w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych,  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu (pok. nr 16).

     Zgłoszenie  powinno być dokonane w jednej z następujących form:
-  e-mail – ops-siemysl@siemysl.pl
-  faxem  - nr 94 35 88 239,
-  telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej - nr 94 35 88 239,
- drogą  pocztową na adres – Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl.

    W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i  podać  sposób przekazania informacji zwrotnej.