WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny
    204 KB

Jak uzyskać kartę?

Komu przysługuje:
1)    małżonkom, na czas nieokreślony, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe, mającym na utrzymaniu minimum dwoje dzieci,
2)    dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia - w przypadku kontynuowania nauki,
3)    dzieciom bez ograniczeń wiekowych jeżeli legitymują się orzeczeniem   o stopniu niepełnosprawności,
4)    rodzinom zastępczym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, późn. zm.).

Wymagane dokumenty
1) Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny
2) Zaświadczenie ze szkoły, bądź z uczelni o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce w przypadku dzieci  powyżej 18 roku życia 
3) Dokument potwierdzający tożsamość

Miejsce złożenia wniosku
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl, w dniach: od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do godziny 13:45.


Jednostka odpowiedzialna – osoba do kontaktu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu – Patrycja Pańka – referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego – pokój Nr 16, telefon 94 35 88 347 

Opłaty
Karta wydawana jest bezpłatnie.

Termin załatwienia sprawy 
Do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy
W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty nie przysługuje żaden tryb odwoławczy.

Podstawa prawna:
- Uchwała Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie programu „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny”,
- Porozumienie Partnerskie Nr ROPSIII/1/15 zawarte w Szczecinie w dniu 05.08.2015 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Siemyśl.


Dodatkowe informacje

Posiadacz Karty uprawniony jest do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg i uprawnień wymienionych na stronie Zachodniopomorska Karta Rodziny | Region dla Rodziny (wzp.pl)