WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • Wniosek o dodatek osłonowy
    291 KB

OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl, w godzinach pracy ośrodka

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

- Dorota Pomorska pok. 6, tel. 94 35 88 343, e-mail: ops-pomorska@siemysl.pl,

- Patrycja Pańka pok. 16, tel. 94 35 88 239 e-mail: ops-panka@siemysl.pl,

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 01 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP 
  • tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (pok. 6 i pok. 16) od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r,, wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1)  »»»

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. 2024 r. poz. 59).


DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, będzie on przysługiwał:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł*,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658).

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony* dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem lub substancjami węglopochodnymi np. ekogroszek:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

*podwyższenie kwoty dodatku osłonowego jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

WAŻNE: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.