WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub wydania duplikatu
  100 KB
 • Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej ZKDR03
  78 KB
 • Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki ZKDR01
  80 KB
 • Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka
  78 KB

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Miejsce złożenia wniosku

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl w dniach: poniedziałek od godziny 7.15 do 15.45. wtorek – czwartek od godziny 7:15 do godziny 14:45, piątek od godziny 7.15 do 13.45.
Wniosek o wydanie karty może być złożony w imieniu wszystkich członków rodziny.

Jednostka odpowiedzialna – osoba do kontaktu

- Patrycja Pańka - referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego - pok. 16, telefon 94 35 88 347
- Dorota Pomorska - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych - pok. nr 06, telefon  94 3 588 343

Sposób załatwienia sprawy

Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, natomiast odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. W przypadku wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny opłata od 1 marca 2024 r. wynosi 15 zł, natomiast kwota opłat za domówienie drugiej formy Karty wynosi 10 zł. Opłatę można uiścić w kasie Punkcie Kasowym w Siemyślu.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) ;
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz.1454). 

Dodatkowe informacje

Karta przysługuje wszystkim członkom rodziny wielodzietnej rozumianej jako rodziny mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, zamieszkałej na terenie gminy Siemyśl.

Od 01 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki.

Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg zniżek wymienionych na stronie www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl 

Wymagane dokumenty

 1. w przypadku rodzica  oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie  dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci – załącznik ZKDR-03
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 r.ż. –  oświadczenie ucznia/studenta o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – załącznik ZKDR-01 
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis  postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 4. w przypadku osób, powyżej 18 r.ż., przebywających za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –załącznik ZKDR-02

Najprościej i najszybciej złożysz wniosek za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia– empatia.mpips.gov.pl. 

Inne informacje:

Karta wydawana jest bezpłatnie i potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18 r.ż. – do ukończenia 18 r.ż.;
 3. dziecku powyżej 18 r.ż. – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu  roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,  zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu lub oświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 r.ż. – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie, przebywającej za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.

Więcej informacji o programie:

www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne