WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora
    195 KB

Jak uzystać kartę?

Kto może się ubiegać:
Senior – mieszkaniec gminy Siemyśl, który ukończył 60 rok życia

Wymagane dokumenty
1) Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora
2) Dokument potwierdzający tożsamość

Miejsce złożenia wniosku
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl w dniach: od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do godziny 13:45.

Jednostka odpowiedzialna – osoba do kontaktu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu – Patrycja Pańka – referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – pokój Nr 16, telefon 94 35 88 347.
 
Opłaty
Karta wydawana jest bezpłatnie na czas nieokreślony.

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy
W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty nie przysługuje żaden tryb odwoławczy.

Podstawa prawna:
- Uchwała Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie programu „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny”,
- Porozumienie Partnerskie Nr ROPSIII/1/15 zawarte w Szczecinie w dniu 05.08.2015 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Siemyśl.

Dodatkowe informacje
Posiadacz Karty uprawniony jest do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg i uprawnień wymienionych na stronie Zachodniopomorska Karta Rodziny | Region dla Rodziny (wzp.pl)