Opieka wytchnieniowa

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu informuje, że  w dniu 30 października 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.    dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
lub
2.    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
•    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
•    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym  w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Szczegóły na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie,  spełniające warunki prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu do dnia 13 listopada 2023 r.