WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
    648 KB

Czyste powietrze


OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl, w godzinach pracy ośrodka

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

-  Dorota Pomorska pok. 6 tel, 94 35 88 343, e-mail: ops-pomorska@siemysl.pl

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni od złożenia wniosku - Wydanie zaświadczenia

PODSTAWA  PRAWNA

- art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

DODATKOWE INFORMACJE

W ramach Programu Czyste Powietrze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu wydaje zaświadczenia dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

♦ Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. 

♦ Gospodarstwo domowe, które należy określić we wniosku, tworzą:
1) osoba fizyczna (wnioskodawca) samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna (wnioskodawca), oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).