Skład komisji

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Anna Smela - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu,
tel. 94 35 883 45

Zastępca przewodniczącej
Damian Łazuga – przedstawiciel Policji w  Kołobrzegu, Posterunek Policji w Rymaniu,
tel. 47 78 46 676 lub 112 całą dobę

Sekretarz
Beata Siwa – pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu,
tel. 94 35 88 342

Członek komisji
Wioletta Kowalska – przedstawiciel ZS im. Noblistów Polskich w Siemyślu (pedagog szkolny), 
tel. 94 35 88 025

Członek komisji
Ewa Zielińska – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Kołobrzegu, kurator sądowy,
tel. 94 35 751 11
 

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu.

      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siemyślu, zwana dalej „Komisją”, informuje, że podjęcie leczenia przez osoby uzależnione jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd po podjęciu i przeprowadzeniu przez Komisję działań motywujących do dobrowolnego leczenia lub zgromadzeniu wymaganej dokumentacji celem złożenia wniosku o przymusowe leczenie.
      Wnioski do Komisji można składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siemyślu, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu lub osobiście do Przewodniczącego  Komisji – pok. nr 16 w godzinach pracy.
Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne dotyczące zasad pracy Komisji lub o adresach i telefonach specjalistycznych poradni, Punktu Konsultacyjnego, pracownika socjalnego.
Informacje o stanie załatwienia konkretnej sprawy, osobie poddanej leczeniu udzielane są osobom upoważnionym tylko na miejscu - nigdy telefonicznie. 
Składający wniosek może zastrzec sobie anonimowość, jeżeli obawia się negatywnej reakcji osoby nadużywającej alkohol. 
Najlepiej, gdy zgłaszającym potrzebę podjęcia działań w stosunku do osoby mającej problem alkoholowy jest członek najbliższej rodziny, który zna skalę zjawiska i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Możliwe, że już na etapie zgłaszania sprawy członek Komisji przyjmie od osoby zgłaszającej informację o rodzinie. 
Wnioski do Komisji o podjęcie leczenia mogą złożyć również instytucje takie jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, placówki służby zdrowia, pedagodzy szkół, nauczyciele-wychowawcy zaniepokojeni sytuacją dziecka.
Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować tylko te osoby, które w związku z problemem alkoholowym powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, zakłócają spokój i porządek publiczny, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny i nie łożą na utrzymanie rodziny.
       Na podstawie zebranych danych, Komisja zaprasza osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu do osobistego zgłoszenia się na rozmowę, spotkanie z terapeutą motywującym do leczenia. Termin zgłoszenia się na rozmowę motywującą wyznaczany jest indywidualnie.
      Osoba zgłoszona do Komisji, która chce podjąć leczenie będzie potwierdzała Komisji uczestnictwo w terapii. 
      Osoba wezwana na posiedzenie Komisji oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia – kierowana jest przez Komisję na badania do biegłego sądowego (specjalizacja: psychiatra i psycholog). Jeżeli z opinii biegłego wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa jest umarzana. Jeżeli z opinii biegłego wynika, że osoba badana jest uzależniona, to wtedy ponownie podejmowana jest próba przez Komisję zmotywowania danej osoby do podjęcia leczenia, a w przypadku odmowy – Komisja wdraża procedurę sądowego zobowiązania do leczenia.

Punkt konsultacyjny


Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu,
ul. Szkolna 21

Informacja o możliwości uzyskania porady psychologicznej    »»»

Informacja o możliwości uzyskania porady terapeuty uzależnień  »»»

Zakres działania punktu:

- motywowanie do podjęcia leczenia i terapii w placówkach leczenia uzależnienia,
- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego (np. poprzez rozmowy podtrzymujące),
- rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy,
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Dokumenty do pobrania


1. Szczegółowe zasady i tryb działania komisji określa regulamin ustalony Zarządzeniem Nr 4/17 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 24 stycznia 2017 r.    »»»

2. Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego    »»»