Druki do pobrania

Dodatek mieszkaniowy

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,
- wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego - zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące opłat za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl, w godzinach pracy Ośrodka.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Katarzyna Ciechanowska - pracownik ds. finansowych - pokój nr 05, telefon  94 35 88 344.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w pok. 05 w godzinach pracy Ośrodka).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.  z 2019 r. poz. 2133),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

DODATKOWE INFORMACJE

♦ Dodatek mieszkaniowy może otrzymać osoba, która spełnia jednocześnie trzy warunki:
- zamieszkuje lokal, do którego posiada tytuł prawny;
- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku , nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym;
- powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż 30 % lub 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %,
♦ Wydatki stanowiące podstawę do obliczania dodatku mieszkaniowego:
- czynsz;
- opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
- odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
- opłaty za energię cieplną, wodę,odbiór nieczystości stałych i płynnych;
- wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału,
♦ Normatywna powierzchnia lokalu, przy której można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy:
- 35 m2 - dla 1 osoby,40 m2 - dla 2 osób, 45 m2 - dla 3 osób, 55 m2 - dla 4 osób, 65 m2 - dla 5 osób, 70 m2 - dla 6 osób;
- w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m 2 ;
- normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2 ,jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca sie na wózku lub osoba niepełnosprawna,  jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.