Pracownik socjalny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu 
przy ul. Kołobrzeskiej 14 poszukuje pracownika na stanowisko:  

PRACOWNIK SOCJALNYZgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z pozn. zm.) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
    a) pedagogika,
    b) pedagogika specjalna,
    c) politologia,
    d) polityka społeczna,
    e) psychologia,
    f) socjologia,
    g) nauki o rodzinie
(jeżeli jednocześnie spełnia warunki określone w art 116 ust. 1a ww ustawy o pomocy społecznej)
4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.


Do zadań pracownika socjalnego zgodnie z art 119 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej należy:

1) praca socjalna;
1a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
2) dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3) udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw
życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne
samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
4) pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej
specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiowa oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu
regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

Dodatkowe oczekiwania:
- prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem prywatnym dla celów służbowych.


Informacji dot. oferty udziela Agnieszka Bany, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu w pok. nr 11, pod nr 94 35 88 348, lub drogą mailową: ops-kierownik@siemysl.pl