Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Agnieszka Bany

tel. 94 35 88 348

e-mail: ops-kierownik@siemysl.pl

 

Do zakresu zadań Kierownika należy w szczególności:

1) kierowanie pracą Ośrodka;

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

3) prowadzenie bieżących spraw Ośrodka;

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Ośrodka;

5) koordynowanie działalności poszczególnych stanowisk pracy Ośrodka;

6) przygotowywanie projektów budżetu Ośrodka;

7) wykonywanie budżetu Ośrodka;

8) wydawanie decyzji administracyjnych - zgodnie z posiadanymi upoważnieniami;

9) przedkładanie Radzie Gminy Siemyśl oraz Wójtowi Gminy Siemyśl informacji i sprawozdań z działalności Ośrodka oraz informacji dotyczących potrzeb Ośrodka.