Pracownik do spraw finansowych

Katarzyna Ciechanowska

tel. 094 35 88 344

e-mail: ops-ciechanowska@siemysl.pl

 

Do zadań pracownika należy w szczególności:

1) przyjmowanie wniosków o dodatki mieszkaniowe i naliczane ich wysokości;

2) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie wypłacania dodatków mieszkaniowych;

3) rozliczanie kosztów usług opiekuńczych;

4)naliczanie płac pracowników Ośrodka oraz innych wynagrodzeń wynikających z umów cywilnoprawnych;

5) prowadzenie ewidencji księgowej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

6) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień Kierownika;

7) zastępstwo na stanowisku pracy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz głównego księgowego w zakresie wydanych upoważnień.