Pracownik socjalny - rejon III

Beata Siwa

tel. 094 35 88 342

e-mail: ops-beata.siwa@siemysl.pl

 

Rejon III - Izdebno, Unieradz, Mącznik, Trzynik, Wszemierzyce
oraz miejscowości z rejonu II - Charzyno, Nieżyn.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) ustalanie potrzeb pomocy społecznej na terenie gminy i analizowanie stopnia ich zaspokojenia;

2) wnioskowanie o udzielanie świadczeń z pomocy społecznej osobom i rodzinom kwalifikującym się do tego w ramach zadań własnych i zleconych gminie;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów będących przyczyną trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa  w realizacji tych zadań;

4) współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami pomocy społecznej, służbą zdrowia, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej;

5) inicjowanie nowych form pomocy społecznej osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową  oraz inspirowanie, opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów pomocy społecznej  mających na celu poprawę jakości życia;

6) wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej i ustaleń Rady Gminy mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin;

7) prowadzenie dokumentacji stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów;

8) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień kierownika;

9) wzajemne zastępstwa podczas urlopów wypoczynkowych oraz nieobecności w pracy z innych powodów;

11) zastępstwo pracownika socjalnego obsługującego rejon I.