Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wniosek o udzielenie pomocy społecznej
- dokumenty potwierdzające wysokość opłat z tytułu użytkowania mieszkania (czynsz, energia elektryczna, zimna woda,itp.)

- druki do pobrania     »»»

OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl, w godzinach pracy ośrodka.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

-  I Siemyśl, Białokury, Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Byszewo, Kędrzyno, Paprocie, Wędzice, Niemierze - Pracownik socjalny Anna Smela, pokój nr 13, tel. 094 35 88 345, e-mail: ops-smela@siemysl.pl

- II - Izdebno, Unieradz, Mącznik, Trzynik, Wszemierzyce, Charzyno, Nieżyn - Pracownik socjalny - Beata Siwa, pokój nr 15, tel. 094 35 88 342, e-mail: ops-beata.siwa@siemysl.pl


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni, w formie decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

- art. 39 i 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

DODATKOWE INFORMACJE


♦ Zasiłek celowy może być przyznany celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.
♦ Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
♦ Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
♦ Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
♦ Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
♦ W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
- specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
- zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.