Przeciwdziałanie przemocy - Zespół InterdyscyplinarnyGŁÓWNE ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

1. Pomoc rodzinom i osobom dotkniętym przemocą.

2. Monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, w szczególności organizowanie współpracy służb.

3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celu zapobiegawczym bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą.


SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

Przewodniczący Zespołu:
Jarosław Dębek – przedstawiciel Policji w  Kołobrzegu, Posterunek Policji w Rymaniu,
tel. 667 094 040, 47 78 46 676 lub 997/112 całą dobę

2. Z - ca Przewodniczącego zespołu:
Beata Siwa – pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
tel. 663 977 322, 94 35 88 342

Członkowie zespołu:
- Anna Smela - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu,
tel. 94 35 883 45;

- Wioletta Kowalska – przedstawiciel Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu (pedagog szkolny), tel. 94 35 88 025;

- Ewa Zielińska – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Kołobrzegu, kurator sądowy, tel. 94 35 751 11;

- Adam Szymański – przedstawiciel Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” w Kołobrzegu;

- Przemysław Kwiatkowski - przedstawiciel Policji w  Kołobrzegu, Posterunek Policji w Rymaniu, tel. 571 323 842, 47 78 46 676:

- Renata Dzięglewicz – przedstawiciel ochrony zdrowia, Ośrodek Zdrowia w Siemyślu, tel. 94 35 880 21;

- Halina Urbańczyk - przedstawiciel ochrony zdrowia, Ośrodek Zdrowia w Siemyślu, tel. 94 35 880 21;

- Przemysław Damrych – przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej

Osoba będąca ofiarą bądź sprawcą przemocy uzyska pomoc w:

 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu

ul. Kołobrzeska 14

tel. 94 35 88 239

e-mail: ops-beata.siwa@siemysl.pl

oraz pod numerami telefonów: 

94 35 88 340, 94 35 88 342, 94 35 88 345

 

Punkcie Konsultacyjnym w Siemyślu

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Szkolna 21

w każdą środę w godz. 1700-1900

 

Punkcie Wsparcia Rodzin

oraz Osób Doświadczających Przemocy

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Szkolna 21

Porady Psychologiczne w Siemyślu

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Szkolna 21

w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 1600-1800

 

Posterunku Policji w Rymaniu

ul. Szkolna 4

tel. 94 35 336 76, dzielnicowy gm. Siemyśl tel. 571 323 842

lub 997 / 112 całą dobę

 

Zespole Szkół w Siemyślu

Pedagog szkolny tel. 94 35 88 025, 94 35 88 201

 

Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Siemyślu

ul. Kołobrzeska 12

tel. 94 35 88 021

 

Przychodni Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu

ul. Okopowa 15

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 22 637

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„NIEBIESKA LINIA”

tel. 800 120 002

 

POMARAŃCZOWA LINIA

pomaga rodzicom, których dzieci piją i zażywają narkotyki

tel. 801 140 068

e-mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl